CODE OF CONDUCT

CODE OF CONDUCT – Retningslinjer for etisk handel.
Vi i By Bjørkheim AS har få ledd i leverandørkjeden noe som gjør det lettere å ha kontroll og god
kommunikasjon med de enkelte ledd i kjeden. De fleste underleverandørene våre er lokalisert på
Bali og vi er regelmessig på besøk til disse for å følge opp produksjonen og etterse at
produksjonen foregår på en etisk forsvarlig måte.

By Bjørkheim AS jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette
ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å
tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører, har By Bjørkheim AS utarbeidet retningslinjer for
etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter og miljø.

Prinsipper
By Bjørkheim vil alltid jobbe for at våre leverandører skal levere varer og tjenester som er
produsert i overensstemmelse med retningslinjene. Leverandørene skal også videreformidle og
følge opp retningslinjene hos sine underleverandører.
På oppfordring fra By Bjørkheim må leverandøren kunne dokumentere at retningslinjene
etterleves. Det kan gjøres ved egenerklæring, oppfølgingssamtaler med By Bjørkheim AS og/eller
kartlegging av arbeidsforholdene på produksjonssted. Dersom By Bjørkheim AS ønsker å
kartlegge underleverandør, plikter leverandøren å oppgi navn og kontaktopplysninger på denne.
Ved brudd på de etiske retningslinjene vil By Bjørkheim AS i samarbeid med leverandør lage en
plan for utbedring av manglene. Utbedring skal skje innen rimelig tid. Heving av kontrakt vil kun
forekomme dersom leverandør, etter gjentagende henvendelser, ikke viser vilje til å rette opp i
forholdene.

Sosiale og miljømessige standarder vil bli tillagt vekt ved valg av nye leverandører.

Krav til egen virksomhet
By Bjørkheim AS vil kontinuerlig jobbe for å forbedre egen policy og praksis som kan bidra til at
leverandørene etterfølger våre retningslinjer for etisk handel.
By Bjørkheim AS, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige
pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler. By
Bjørkheim AS skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott
av FN og/eller norske myndigheter.

Krav til forhold i leverandørkjeden

By Bjørkheims retningslinjer for etisk handel er basert på internasjonalt anerkjente FN- og ILO-
konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumsstandarder. Lovgivningen på

produksjonsstedet skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema
som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde.

1. Tvangsarbeid/slavearbeid
1.1. Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.
1.2. Arbeidere skal ikke måtte levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal fritt
kunne avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

2. Barnearbeid
2.1. Minstealder for arbeidere skal ikke være mindre enn 15 år og i tråd med
i) nasjonal minstealder for ansettelse, eller;
ii) minstealder for obligatorisk skolegang,
med høyeste alder som gjeldende. Dersom lokal minstealder er satt til 14 år i tråd med unntaket i
ILO konvensjon 138, kan dette aksepteres.
2.2. Nyrekrutteringavbarnearbeidereistridmedovennevnteminstealderskalikkefinnested.
2.3. Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som er til skade for deres helse, sikkerhet eller moral,
inkludert nattarbeid.

2.4. Det skal etableres handlingsplaner for snarlig utfasing av barnearbeid som er i strid med ILO-
konvensjonene 138 og 182. Handlingsplanene skal dokumenteres og kommuniseres til relevant

personale og andre interessenter. Det skal legges til rette for støtteordninger hvor barn gis
mulighet til utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.

3. Diskriminering
3.1. Det skal ikke forekomme diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning, opplæring,
forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet,
kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet.

4. Brutal behandling
4.1. Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det
samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og andre former for ydmykelser.

5. Helse, miljø og sikkerhet
5.1. Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Farlige kjemikalier og
andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og
minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til, forhold på arbeidsplassen.
5.2. Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse- og
sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte og omplasserte arbeidere.

6. Lønn
6.1. Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med nasjonale
minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard.

7. Arbeidstid
7.1. Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandard.

8. Marginaliserte befolkningsgrupper
8.1. Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og
inntektsgrunnlag for marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å beslaglegge store
landarealer, uforsvarlig bruk av vann eller andre naturressurser som befolkningsgruppene er
avhengig av.

9. Miljø

9.1. Tiltak for å redusere negative effekter på helse og miljø i hele verdikjeden skal gjennomføres
gjennom minimering av utslipp, fremme effektiv og bærekraftig ressursbruk, inkludert energi og
vann og minimering av drivhusgassutslipp i produksjon og transport.
9.2. Nasjonaloginternasjonalmiljølovgivningog-reguleringerskaloverholdes.

10. Korrupsjon
10.1.Alle former for bestikkelser, er uakseptabelt, så som bruken av alternative kanaler for å sikre
illegitime private eller arbeidsrelaterte fordeler til kunder, agenter, kontraktører, leverandører eller
deres tilsatte samt offentlige tjenestemenn/-kvinner.